image

Previous Index Next

Ponte Vecchia in Bosa, Sardinia.

Copyright © Rod Smallwood 2009